Projektarbete läsåret 2012/13

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll:

 

 

 

1)    Kursplan för projektarbete (PA 1201) från Skolverket

2)    Instruktioner för projektplan

3)    Instruktioner för loggbok

4)    Tidsplan och deadlines

5)    Instruktioner för projektrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

PA1201 - Projektarbete

100 poäng
(enl. Skolverket)

 

 

Projektarbetets syfte

 

Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning.

 

Projektarbetets karaktär

Projektarbetet innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten.

Med arbetsprocess menas att eleven skall välja ett kunskapsområde, avgränsa det, formulera ett problem eller ställa en fråga. Dessutom ingår i projektarbetet att eleven undersöker och beskriver vad som krävs för att kunna lösa detta problem eller besvara denna fråga i form av exempelvis arbetsinsats, material och kunskaper. Projektarbetet skall planeras så att det kan slutföras inom den tid som står till förfogande. Projektarbetet är en möjlighet att bli medveten om och reflektera över olika metoder att lösa problem. I projektarbetet följer, diskuterar och bedömer en sakkunnig lärare arbetet i dess olika faser. Denna lärare kan vara elevens handledare. Handledaren kan även vara någon annan än den ansvariga läraren. Till exempel en APU-handledare på ett företag.

Projektarbetet sker enskilt eller i grupp inom ramen för ett program eller inom ramen för individens studieinriktning. I gymnasieskolan skall programmålen styra valet av uppgift. Det innebär att uppgiften skall fokusera de kunskapsområden som finns representerade i det aktuella programmet eller den aktuella inriktningen. Arbetet ger därmed tillfälle att befästa och utveckla färdigheter inom ett kunskapsområde som är centralt för utbildningen. Om arbetet sker i grupp kan själva slutprodukten vara programöverskridande, men de enskilda elevernas insatser skall rymmas inom deras respektive programmål.

I varje form av projektarbete finns inslag av olika slags kunnande. Att tillverka ett föremål kräver inte bara hantverksmässig skicklighet, utan också kunskaper om material, arbetsmetoder och användare av föremålet. Att utföra en tjänst förutsätter inte enbart praktiskt handlag, utan även kunskaper om tjänstens innehåll och om mottagarna av tjänsten. Att skriva en uppsats kräver inte bara förmågan att analysera och dra slutsatser, utan också förmågan att söka information och formulera sig i text.

Projektarbetet kan således anlägga olika perspektiv på ett kunskapsområde, men ett projektarbete består alltid av en process och leder alltid fram till en slutprodukt. Denna slutprodukt kan vara ett konkret föremål, en tjänst, en dansföreställning, en film, en utställning eller dylikt. Ett projektarbete av mer teoretisk karaktär kan bestå i att ställa en fråga, formulera ett problem eller ställa upp antaganden. För att besvara frågan, lösa problemet eller bekräfta antagandena söks, värderas och används information. Denna information kan antingen vara ett resultat av egna undersökningar eller hämtas från publicerade källor utan att för den skull vara en reproduktion. Ett sådant projektarbete kan redovisas som en uppsats eller i annan form, till exempel genom att utnyttja multimedia.

 

 

Projektarbetets mål

 

Eleven skall

 

·         kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem

·         kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskapkunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna

·         kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen

·         kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren

·         kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet

·         kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt

·         kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.

 

 

 

Betygskriterier

 

Godkänd

 

·         Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt.

·         Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap.

·         Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet.

·         Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

 

Väl godkänd

 

·         Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa.

·         Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val.

·         Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa.

·         Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter.

 

Mycket väl godkänd

·         Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material.

·         Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument.

·         Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.

Åter

 

 

 


Åter


Projektplanen

 

 

Varje projekt måste presentera en projektplan som godkänns av handledaren. Här nedan presenteras ett antal frågor som kan ligga till grund för projektplanen

 

Vilket projekt (områden/ämnen) har ni valt?

Hur har ni kommit fram till detta?

Vad är det ni ska göra?

Presentera en tydlig problemformulering. Vad går projektet ut på? Här ska mål/syften presenteras.

Hur ska ni gå tillväga?

Presentera hur arbetet ska gå till, hur det ska genomföras för att målen ska nås.

Hur ska projektet presenteras?

Hur ska slutprodukten av projektarbetet redovisas?

När ska de olika delarna vara färdiga?

Upprätta en tidsplan för projektets olika delar/moment. Bestäm vem som ska göra/ansvara för vad.

 

Sammanställ sedan en projektplan utifrån följande struktur:

 1. Namn på deltagare i projektet
 2. Projektets arbetstitel
 3. Handledare
 4. Uppdragsgivare – gäller om ni fått externa uppdrag
 5. Mål med projektet
 6. Genomförande/arbetssätt
 7. Tidsplan – när ska vad göras?
 8. Arbetsplan- Vem ska ansvara för och göra vad?
 9. Redovisningssätt
 10. Resurser som behövs
 11. Ekonomiska ramar (Vissa projekt kan behöva en budget). Övrigt

 

Projektplanen ska godkännas och signeras av handledaren innan projektet får dras igång. Projektplanen kan revideras vid behov men ska då alltid först godkännas av handledaren.

 

Åter

 

 

 

 

 

 

 


Loggboken

 


Vilken funktion har loggboken?

 

Genom loggboken ska hela projektet, från start till mål kunna följas. Den skulle kunna liknas vid den svarta lådan i ett flygplan som visar flygplanets rörelser och vad som hänt ombord. På samma sätt måste din loggbok föras kontinuerligt under ”hela resan”. Genom att skriva loggbok blir den ett verktyg för dig under projektarbetet samt ett underlag för handledaren att bedöma processen. Loggboken ska innehålla anteckningar om vad du gjort, vilka resultat som uppnåtts och vad som ska ske härnäst (händelser), samt reflektioner kring arbetet (se nedan).

 


Vad ska stå i loggboken?

 

 

Man kan lyfta fram två huvudsakliga delar i loggboken: reflektionsdelen och händelsedelen.

 

Reflektionsdelen

 

Detta är den viktigaste delen som handlar om hur du tänker och dina idéer kring ditt projekt. Följande frågor kan vara till hjälp vid skrivandet:

·         Vilka idéer och uppslag har du?

·         Hur går projektet?

·         Hur gör du? Varför gör du just så?

·         Vad har gått bra/dåligt och varför? Vad har du lärt dig av detta?

Händelsedelen

 

 

Denna del är av mer praktisk natur och den handlar om vad du gjort och vad som har hänt. Följande frågor kan vara till hjälp vid skrivandet:

 • Vad har jag gjort idag? Vilka kontakter har jag tagit? Vilket nytt material har jag skaffat? Osv.
 • Följer jag projektplanen och tidsplanen?
 • Hur mycket tid har jag lagt ner?

Viktiga ”kom ihåg” samt kommande händelser kan också finnas med här.


När ska loggboken skrivas?

 

 

Från start tills sportlovet i V9.

 

Hur ofta ska loggboken skrivas och lämnas in?

 

Hela tiden under arbetets gång. Inte bara inför handledarträffar. Loggboken skriver du i kontinuerligt (minst 1 gång/vecka). Skicka mail till din handledare minst varannan vecka. Använd alltid samma Wordfil som då fylls på undan för undan. Döp Wordfilen till ditt eget för och efternamn.

 

 

 

 


Åter

 


Tidsplan och Deadlines

 

 

 

V38

 

 

Introduktion i Mini-Aulan, träff med handledaren

 

 

 

V39

 

 

 

Loggböcker påbörjas. Skrivs i Wordfil, en loggbok per person

Skriftlig projektidé lämnas in som mail

 

V40

 

 

Första projektplan lämnas in som mail

 

V41

 

 

Eget arbete

 

 

V42

 

 

1:a gemensamma träffen för alla. Nu skall alla ha kommit igång ”på riktigt”

 

 

V43

 

 

 

Eget arbete:

 

V44 – V9

 

 

 

 

 

Eget arbete:
Träff med handledare sker regelbundet. Lämplig tidpunkt bestäms löpande.

 

 

 

 

V10 -

                

 

 

 

Inlämningsperiod för projektarbeten/projektrapporter

 

 

 

Åter

 


Projektrapporten – formella krav

 

OBS! Att Projektrapporten kan ersättas av annan typ av redovisning. Detta bestämmer du tillsammans med handledaren.

Detta är en instruktion för vad ni/du ska tänka på då projektrapporten skrivs. Den är inte samma sak som redovisningen av den produkt som blev resultatet av projektet, t.ex, en novell, forskningsrapport, webbsida, föreläsning. Hela projektet från start till mål ska här tas upp, fokus ligger på processen dvs. vägen till målet.

 

Rapporten ska göras skriftligt utifrån innehåll och struktur som presenteras nedan.

 

 1. Titelsida – Projektets namn och deltagare ska framgå.

 

 1. Innehållsförteckning – Om rapporten blir mer än två sidor krävs det en innehållsförteckning för att lättare kunna navigera i rapporten.

 

 1. Inledning – Bakgrund till projektet, vad skulle göras och varför. Här kan du utgå från din  projektplan, dvs ge en kort beskrivning av problemställningen och tillvägagångssättet. 

 

 1. Metod och resultat – Bör delas upp i följande punkter:

·         Metod (tillvägagångssätt) – Hur har ni arbetat? Hur har du gått tillväga för att lösa  problem och svara på viktiga frågor?

·         Källkritik – Kort beskrivning av källmaterialet. Hur användbara har källorna varit? Hur pålitlig är informationen?  

·         Resultat – Vilka resultat gav projektet?

 

 1. Bibliografi/källförteckning/bilagor – Gör en förteckning över de källor du använt dig av i projektarbetet. Se särskilda föreskrifter om hur man gör en bibliografi och källhänvisningar. Projektplanen och tidsplanen ska bifogas. Om du bifogar andra dokument, ska de placeras i slutet av rapporten. 

 

 

 

 

 

 

Åter