Teknisk rapport

 

 

Projektarbete med muntlig och skriftlig rapportering är vanligt förekommande i teknikers vardag. Redan i skolan förbereds eleverna för att i framtida yrken kunna behärska dessa metoder.

 

I alla större företag sker forskning och utveckling alltid i större eller mindre arbetslag, nästan alltid i projektarbetsform.

När man arbetar i projekt är det alltid viktigt att inrikta arbetet mot ett mål, dvs. att i förväg veta vad man vill uppnå. Om projektet är att bygga en miljövänlig bil är målet just miljövänlig med en lång lista av krav som man måste uppnå.

Arbetslaget är ofta sammansatt så att olika kompetenser finns inom laget och det är då viktigt att var och en får arbeta med den biten som man kan bäst.

Alla projekt måste ha en projektledare som ser till att arbetet går framåt mot uppsatt mål och att tidsplanen och kanske också budgeten hålls.

 

Den skriftliga rapporten som i slutändan skall redovisa vad arbetslaget har kommit fram bör utformas efter bestämda regler. Viktigt är att man vet vem som skall läsa rapporten, dvs. vem som är målgrupp. Rapporten skall locka till läsning via sitt utseende och den skall vara lätt att hitta i. Vidare är det bra om innehållet läggs upp så att slutresultatet kommer tidigt i rapporten. Redan bland de första sidorna bör läsaren ha fått fram de viktigaste resultaten.

 

 

 

En rapport bör bestå av följande delar:

·          Titel

·          Sammanfattning

·          Innehållsförteckning

·          Inledning

·          Faktadel med problemlösning

·          Resultat / diskussion

·          Slutsatser

·          Källförteckning

·          Bilageförteckning och bilagor

 

Exempel ”Bron över Hjärntorget”

 

Titel:

Första bladet som kort visar vad rapporten handlar om. Använd nyckelord som täcker innehållet.

 

Hållfasthetsberäkning av ”Bron över Hjärntorget”

Kanske även någon lämplig bild

Sammanfattning:

Visar med korta meningar vad rapporten handlar om, samt visar de viktigaste resultaten. Här kan man göra läsaren intresserad av fortsatt läsning, men också ge andra läsare möjlighet att sluta läsa då innehållet inte berör dem.

 

 

Broar är vanliga konstruktioner. Vi litar på att konstruktören har räknat rätt.

För att kontrollera om så är fallet med ”Bron över Hjärntorget” har undertecknad genomfört en hållfasthetsberäkning av denna bro.

Följande slutsatser har då framkommit:

1.       ..

2.       ..

3.       ..

4.       ..

5.      

6.      

 

Innehållsförteckning:

Precis som för en bok visas här huvudrubriker och underrubriker med sidhänvisning.

 

Underlag för belastning

U-balken

Svetsförbandet

Stolpar

osv

 

sid 3

sid 4

sid 5

sid 6

sid 7

Inledning:

Ger en beskrivning av av förutsättningarna och bakgrunden till rapporten. Syftet med rapporten skall här klart framgå.

 

Många som idag använder en bro har ingen aning om brons hållfasthetsegenskaper. För att visa hur man kan gå till väga har denna rapport tillkommit. Den är inte framtagen för att kritisera konstruktören, utan för att visa på tankesättet vid brokonstruktioner.

 

Faktadel med problemlösning:

Här finns själva arbetet med alla fakta och hur man har gjort.

 

 

Beräkning av alla ingående delar. Varje ny del skall presenteras på en ny sida med huvudrubrik och underrubriker. Sidan skall alltid påbörjas med själva problemformuleringen och sedan kommer själva problemlösningen och avslutningsvis ett klart och tydligt resultat med slutsatser och eventuella kommentarer.

 

 

Resultat / diskussion:

Sammanställning av alla fakta som har framkommit. Kort gärna i form av tabeller eller diagram. Även en diskussion kan föras om för och nackdelar med gjorda val.

 

Sammanställning av beräkningsresultat och diskussion kring alternativa lösningar

 

Slutsatser:

Utifrån resultaten på tidigare sidor gör vi så här. Detta är slutprodukten av hela arbetet.

 

Av de resultat som redovisas under ”Resultat / diskussion:” ovan drar jag följande slutsats.

(kan vara så enkelt som ”Bron får inte användas”

 

 

Källförteckning

Om jag har inhämtat fakta från andra håll, personer eller litteratur, så skall detta framgå här

 

Svensk Byggnorm

Formelsamling i Hållfasthetslära

 

Bilagor:

Långa beräkningar eller ritningar och bilder kan läggas sist.

 

Formelblad och annat som har använts under arbetet. Kan också vara diverse bildmaterial. Bilagor används som extra informationsmaterial till personer som vill ha reda på allt. För de flesta alltså inte så viktigt, men måste ändock finnas med.